Infolinia 696 411 408
e-mail sklep@klikgranit.pl
50% rabatu na transport przy zamówieniu powyżej 1000 zł

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U.2019.134 ze zm.) , zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Oświadczenie należy złożyć drogą mailową lub listowanie - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3.
6. Po otrzymaniu takiej informacji Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy oraz informację o adresie lub adresach zwrotu, w formie analogicznej do tej, w której odstąpienia dokonano.
7. Konsument ma obowiązek zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Z tym jednak zastrzeżeniem, że termin ten nie biegnie do momentu wskazania przez Sprzedawcę adresu lub adresów zwrotu towaru.
8. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). Po otrzymaniu od Kupującego informacji o występującej wadzie, Sprzedawca prześle Kupującemu informację o adresie, na który należy wysłać wadliwy Produkt.
9. Po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o kosztach odesłania Produktu. Wysokość ostatecznej kwoty zwrotu jest uzależniona od ilości zwracanego towaru.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony towar. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego Konsumenta.
11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
12. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
d. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
f. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.